.: Nəşrlər, bülletenlər

.: Saytda axtar

.: E-mailAna səhifə » MSK-nın katibliyi » HÜQUQ ŞÖBƏSİ

Hüquq şöbəsi


MSK-nın fəaliyyətinin hüquqi təminatını həyata keçirir;

M
SK-nın normativ xarakterli aktlarının və digər sənəd layihələrinin, Komissiya hesabatlarının hazırlanmasında iştirak edir;

No
rmativ xarakterli aktların hüquqi ekspertizadan keçirilməsini təşkil edir, Katibliyin digər struktur bölmələri tərəfindən hazırlanan sənədlərin qanuna uyğunluğunu yoxlayır və onlara viza verir, eləcə də əməli tədbirlərin, qərar layihələrinin və digər sənədlərin hüquqi cəhətdən əsaslandırılması barədə məsləhətlər verir;

K
omissiya sədrinin əmr layihələrinin hazırlanmasında iştirak edir, onların qanuna uyğunluğu barədə viza verir;

A
şağı seçki komissiyaları üçün seçki hüququ üzrə ixtisaslaşdırılmış kursların hazırlanıb keçirilməsində və seçicilərin maarifləndirilməsi proqramlarında iştirak edir;

Dairə
və məntəqə seçki komissiyaları ilə iş aparır, onların fəaliyyətinin həyata keçirilməsində qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunmasına nəzarət edir, bu istiqamətdə vaxtaşırı seminarlar keçirilməsini təşkil edir, hüquqi məsləhətlər verir;

K
omissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və operativ məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

Qanunvericiliklə m
üəyyən olunmuş qaydada vəkalətnamə əsasında məhkəmələrdə MSK-nın səlahiyyətli nümayəndəsi kimi iştirak edir və onun mənafeyini müdafiə edir;

Seçki
və hüquq ədəbiyyatı fondunun yaradılmasını təmin edir;

A
şağı seçki komissiyalarının işinə kurasiya qaydasında köməklik edir;

lahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinəyetirir.

Hüquq şöbəsinin əməkdaşları baş mütəxəssis istisna olmaqla, ali təhsilli hüquqşünas olmalıdırlar.