.: Nəşrlər, bülletenlər

.: Saytda axtar

.: E-mail



Ana səhifə » MSK-nın katibliyi » İNFORMASİYA MƏRKƏZİ (şöbə hüququnda)

İnformasiya mərkəzi (şöbə hüququnda)


MSK-nın fəaliyyətinin DAİS vasitəsi ilə informasiya və proqram təminatını həyata keçirir;

Se
çkilər (referendum) prosesində (seçicilər qeydə alınarkən, onların siyahıları tərtib edilərkən, səsvermənin nəticələri və seçkilərin yekunlar ımüəyyənləşdirilərkən) DAİS vasitəsilə məlumatların vaxtında alınması, verilməsi və yenidən işlənib hazırlanmasını təmin edir;

Se
çki komissiyasının protokoluna əlavə etmək üçün DAİS-ə daxil edilmiş müvafiq məlumatları kompüter üsulu ilə çap edir və təqdim edir;

D
AİS-ə daxil edilməli olan məlumatları MSK tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada informasiya- kommunikasiya xətlərinə təqdim edir və seçki komissiyalarını həmin məlumatlarla vaxtında və keyfiyyətlə tanış edir;

M
SK hesabatlarının, digər sənəd layihələrinin, dairə və məntəqə seçki komissiyalarına metodiki yardım göstərilməsi məqsədilə material və tövsiyələrin hazırlanmasında iştirak edir;

K
omissiya sədrinin mərkəzə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və operativ məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

ağı seçki komissiyalarının işinə kurasiya qaydasında metodiki köməklik göstərir;

S
əlahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.


·
İnformasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılması sektoru

D
AİS-in fasiləsiz və keyfiyyətli fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə informasiya texnologiyalarının və yeni proqramların hazırlanmasını, tətbiqini və icrasını təmin edir;


D
AİS-də seçkilər (referendum), seçici siyahıları, seçki komissiyaların tərkibi haqqında məlumat bazalarının yaradılması və müvafiq sorğu sistemlərinin qurulmasını təmin edir.


·
İnformasiya şəbəkəsinə nəzarət və koordinasiya sektoru

K
atibliyin struktur bölmələrində olan kompüterlərin internetə çıxışını təmin edir;

K
atibliyin və DAİS-in şəbəkəsinə nəzarət edir, şəbəkədə yaranan problemlərin aradan qaldırılmasını təmin edir;

Müa
sir avtomatlaşdırılmış idarəetmə vasitələrindən istifadə olunmasında Katibliyin struktur bölmələrinə metodiki və əməli yardım edir;

S
eçici siyahılarının çap edilməsini təmin edir.


·
Texniki və sistem təminatı sektoru

D
AİS-ə qoşulmuş kompüter avadanlıqlarının texniki vəziyyətini müəyyən edir;

M
SK-nın və onun Katibliyinin struktur bölmələrinin gündəlik fəaliyyətində kompüterlərin, informasiya texnologiyalarının tətbiqini, yeni proqramların hazırlanmasını və tətbiqini təmin edir;

K
omter avadanlıqlarına, surətçıxaran cihazlara və digər elektron qurğulara profilaktik-texniki xidmət göstərilməsini təmin edir.