.: Nəşrlər, bülletenlər

.: Saytda axtar

.: E-mailAna səhifə » MSK-nın katibliyi » MONİTORİNQ ŞÖBƏSİ

Monitorinq şöbəsiA
şağı seçki komissiyalarının peşə hazırlığının monitorinqini həyata keçirir:

Aşağı seçki komissiyalarının iclasları və orada müzakirə olunan məsələlərlə əlaqədar fəaliyyətin komissiyaların reqlamentinə uyğunluğu;

Da
irə seçki komissiyalarının iclas protokollarının tərtibatının qanuna uyğunluğu;

zakirəyə çıxarılmış məsələlərlə əlaqədar qəbul edilmiş qərarların qanuna müvafiqliyi;

Na
mizədlərin qeydə alınması üçün işçi qruplarının yaradılmasının qanuna uyğunluğu;

Ş
ikayətlərə baxılması üçün ekspert qruplarının yaradılmasının qanuna uyğunluğu;

Da
irə seçki komissiyalarına daxil olmuş şikayət və müraciətlərə baxılmasının qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu;

M
onitorinq fəaliyyəti ilə əlaqədar bu qəbildən olan digər vəzifələri yerinə yetirir.

Mon
itorinqin nəticələrinə uyğun olaraq seçki komissiyalarının fəaliyyətində yol verilən qüsurların aradan qaldırılması məqsədi ilə təkliflər hazırlayır.

K
omissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və operativ məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır.

M
SK-nın hesabatlarının, seçki komissiyalarına metodiki yardım göstərilməsi məqsədi ilə material və tövsiyələrin hazırlanmasında iştirak edir.

A
şağı seçki komissiyalarının işinə kurasiya qaydasında metodiki köməklik göstərir.